Mention427133

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Baimė ir kvailumas visada buvo žmonių veiksmų pagrindai. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention427133 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation404392 qkg:hasMention
Subject Property