Mention429538

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bohaterstwo na rozkaz, bezsensowna przemoc i cała ta obmierzła paplanina, którą nazywa się patriotyzmem – jakże serdecznie tego wszystkiego nienawidzę! Wojna jest niska i godna pogardy. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context211226
Property Object

Triples where Mention429538 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation406730 qkg:hasMention
Subject Property