Mention430064

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nəzəriyyə - hər şey məlumdur, amma heç nə işləmir. Praktika- hər şey işləyir, amma niyə işlədiyini heç kim bilmir. Biz nəzəriyyəni və praktikanı birləşdiririk: heç nə işləmir... və niyə işləmədiyini də heç kim bilmir! (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention430064 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation407231 qkg:hasMention
Subject Property