Mention430065

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Տեսությունն այն է, երբ ամեն ինչ հայտնի է, բայց ոչինչ չի աշխատում։ Պրակտիկան այն է, երբ բոլորն աշխատում են, բայց ոչ ոք չգիտի՝ ինչու։ Մենք միավորում ենք տեսությունն ու պրակտիկան։ Ոչինչ չի աշխատում, և ոչ ոք չգիտի՝ ինչու։ (et)
so:isPartOf https://hy.wikiquote.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%BF_%D4%B1%D5%B5%D5%B6%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%B6
so:description Քաղվածքներ (hy)
Property Object

Triples where Mention430065 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation407231 qkg:hasMention
Subject Property