Mention435574

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həyatınızda kiçik bir şeyi dəyişdirmək istəyirsinizsə-münasibətinizi, böyük dəyişikliklər istəyirsinizsə, düşüncənizi dəyişdirin. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention435574 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation412521 qkg:hasMention
Subject Property