Mention435760

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kütlənin ardınca gedən kütlənin çatdığı yerə qədər gedə bilər, amma ondan uzağa yox. Təkbaşına isə heç kimin heç vaxt getmədiyi yerlərə gedib çıxmaq olar. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention435760 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation412687 qkg:hasMention
Subject Property