Mention43653

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Słowa czy język, tak jak je piszemy czy wymawiamy, wydają się nie odgrywać żadnej roli w mechanizmie mojego myślenia. Psychiczne całostki, które wydają się służyć jako elementy tego myślenia, to pewne znaki czy obrazy, mniej lub bardziej wyraziste, można je jednak „dowolnie” odtwarzać czy łączyć. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context21382
Property Object

Triples where Mention43653 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation40738 qkg:hasMention
Subject Property