Mention436851

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Các phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là để cho hiện tại, còn các phương trình là để cho muôn đời. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context214862
Property Object

Triples where Mention436851 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation413723 qkg:hasMention
Subject Property