Mention437784

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Eyni şeyi dəfələrlə edib fərqli nəticələr gözləyən insan axmaqdır. Axmaqlarla dolu dünya dözülməzdir. Çünki dahiliyin mütləq bir sərhəddi vardır, lakin axmaqlığın isə əsla … (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention437784 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation414630 qkg:hasMention
Subject Property