Mention438010

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Yalnız absurd cəhdlər göstərənlər mümkünsüz şeylərə nail ola bilərlər. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention438010 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation414850 qkg:hasMention
Subject Property