Mention439094

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Khi liên quan tới thực tế, các định luật toán học trải rộng tới đâu thì càng thấy không chắc chắn, một khi các định luật này chắc chắn thì lại không liên quan tới thực tế. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context215948
qkg:hasContext qkg:Context215947
Property Object

Triples where Mention439094 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation415878 qkg:hasMention
Subject Property