Mention44381

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context21714
Property Object

Triples where Mention44381 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation41432 qkg:hasMention
Subject Property