Mention443906

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər siz nəyisə altı yaşlı uşağa başa sala bilmirsinizsə, siz özünüz də bunu başa düşmürsünüz. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention443906 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation420533 qkg:hasMention
Subject Property