Mention446496

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text מדענים מאמינים שכל התרחשות, כולל ענייניהם של בני האנוש, כפופים לחוקי הטבע; לכן מדען לא יכול להאמין שהאירועים מושפעים מתפילות המוגדרות כבקשות המתגשמות בצורה על-טבעית. עם זאת, אנחנו חייבים לקבל את העובדה שהידע שלנו לגבי התופעות לא מושלם כך שבסופו של דבר, האמונה בקיומו של כוח רוחני אולטימטיבי מבוססת על אמונה . האמונות האלה ממשיכות להיות נפוצות למרות כל ההתקדמויות של המדע אבל מדענים שבאמת עיקשים במסעם להבין איך הדברים פועלים משוכנעים שיש רוח חיה בחוקי היקום, הגדולה יותר מכל אדם. לכן המחקר המדעי מוביל להתרוממות רוח דתית מסוג אחר." ~ בתשובה למכתב של ילדה בכיתה ו', 24 בינואר 1936. (he)
so:isPartOf https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
Property Object

Triples where Mention446496 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation422978 qkg:hasMention
Subject Property