Mention455804

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš nesu ateistas. Aš nežinau ar galiu save laikyti panteistu. Svarstoma problema yra per daug didelė mūsų ribotam protui. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention455804 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation431826 qkg:hasMention
Subject Property