Mention457624

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention457624 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation433533 qkg:hasMention
Subject Property