Mention460805

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text I ungdommen dreier alle tanker seg om kjærlighet. Med årene går all kjærlighet over til tanker. (no)
so:isPartOf https://no.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Tid (no)
Property Object

Triples where Mention460805 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation436594 qkg:hasMention
Subject Property