Mention468704

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text En planerad ekonomi, som anpassar produktionen till samhällets behov, skulle fördela det nödvändiga arbetet bland dem som kunde arbeta och garantera livsuppehället för varje man, kvinna och barn. Genom utbildning av människan och främjande av hennes medfödda förmåga skulle man försöka utveckla hennes ansvarskänsla för medmänniskorna i stället för den glorifiering av makt och framgång som nu är vanlig i samhället. (sv)
so:isPartOf https://sv.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citat med källa (sv)
qkg:hasContext qkg:Context231189
Property Object

Triples where Mention468704 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation444147 qkg:hasMention
Subject Property