Mention470894

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text El país és com un home amb mal de panxa que encara no ha vomitat prou. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
qkg:hasContext qkg:Context232270
Property Object

Triples where Mention470894 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation446252 qkg:hasMention
Subject Property