Mention472210

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həyatında heç səhv etməmiş biri, demək bu həyatdan heç bir şey öyrənməmişdir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention472210 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation447497 qkg:hasMention
Subject Property