Mention477612

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Prawdą jest to, co wytrzyma próbę doświadczenia. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention477612 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation452648 qkg:hasMention
Subject Property