Mention477613

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ճշմարտությունն այն է, ինչ դիմանում է փորձով ստուգմանը։ (et)
so:isPartOf https://hy.wikiquote.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%BF_%D4%B1%D5%B5%D5%B6%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%B6
so:description Քաղվածքներ (hy)
Property Object

Triples where Mention477613 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation452648 qkg:hasMention
Subject Property