Mention477614

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həqiqət, təcrübə sınağından keçmiş şeydir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention477614 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation452648 qkg:hasMention
Subject Property