Mention478772

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Politika yra laikina, o lygtis – amžina. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention478772 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation453754 qkg:hasMention
Subject Property