Mention47998

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text En moments de crisi, només la imaginació és més important que els coneixements. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Societat (ca)
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention47998 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation44807 qkg:hasMention
Subject Property