Mention497616

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Daxili və zahiri həyatımın, yaşayan, ya da ölmüş başqa insanların əməyinə söykəndiyini özümə gündə yüz dəfə xatırladıram; çox dərinlərə dalmadan gündəlik həyatdan bilirik ki, insan başqaları üçün mövcuddur. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention497616 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation471631 qkg:hasMention
Subject Property