Mention500518

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İnsanları öyrətməyin yeganə ağıllı yolu onlara nümunə göstərməkdir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention500518 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation474397 qkg:hasMention
Subject Property