Mention501744

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sizcə hər şey çox sadədir? Bəli, hər şey sadədir. Ancaq tamamilə yox. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention501744 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation475557 qkg:hasMention
Subject Property