Mention509264

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Era, por suposto, unha mentira que leu sobre as miñas conviccións relixiosas, unha mentira que está a ser sistemáticamente repetida. Non creo nun Deus persoal e nunca o neguei e téñoo expresado claramente. Se algo hai en min que poda ser chamado relixioso é a admiración sen límite pola estructura do mundo ata onde a ciencia pode revelárnola. (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Verificadas (gl)
qkg:hasContext qkg:Context251059
Property Object

Triples where Mention509264 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation482709 qkg:hasMention
Subject Property