Mention510206

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention510206 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation483594 qkg:hasMention
Subject Property