Mention516189

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aukščiausias asmens lemtis tarnauti, o ne vadovauti. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention516189 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation489239 qkg:hasMention
Subject Property