Mention516190

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć niż zmuszać do posłuchu. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention516190 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation489239 qkg:hasMention
Subject Property