Mention523269

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Học thuyết là thứ mà không ai tin vào, trừ người tạo ra nó. Thí nghiệm là thứ mà ai cũng tin vào, trừ người tạo ra nó. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context257910
Property Object

Triples where Mention523269 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation495940 qkg:hasMention
Subject Property