Mention528362

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text La nostra mort no és el final si continuem vivint en els nostres fills i en la generació més jove. Ells són nosaltres. El nostre cos només és una fulla marcida en l'arbre de la vida. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention528362 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation500729 qkg:hasMention
Subject Property