Mention529970

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jak to się dzieje, że nikt mnie nie rozumie, a wszyscy mnie uwielbiają? (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context261210
Property Object

Triples where Mention529970 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation502270 qkg:hasMention
Subject Property