Mention53046

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context25993
Property Object

Triples where Mention53046 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation49566 qkg:hasMention
Subject Property