Mention541812

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kiekvienas sėdi savo idėjų kalėjime. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention541812 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation513550 qkg:hasMention
Subject Property