Mention544083

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bir qum dənəsinin sirrini bilsəydik, bütün dünyanın sirrini öyrənmiş olardıq. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention544083 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation515734 qkg:hasMention
Subject Property