Mention548777

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Séguese da Teoría Especial da Relatividade que a masa e a enerxía son ambas manifestación diferente da mesma cousa - unha concepción non familiar para a mente media-. Polo tanto, a ecuación E = mc², na que a enerxía pónse como igual á masa, multiplicada polo cadrado da velocidade da luz, amosa que cada pequeno monto de masa pode ser convertido nunha gran cantidade de enerxía e vice versa. A masa e enerxía son de feito equivalentes, en acordo coa fórmula mencionada. Esto foi amosado por Cockcroft e Walton no 1932, de xeito experimental. (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Verificadas (gl)
qkg:hasContext qkg:Context270423
Property Object

Triples where Mention548777 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation520228 qkg:hasMention
Subject Property