Mention550285

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər bir adam marşla uyğunlaşma içində yeriyə bilirsə, o dəyərsiz bir varlıqdır. Özünə yalnız bir onurğa iliyi kafi ola biləcəyi halda, səhvən bir beyni olmuşdur onun. Sivilizasiyanın bu quru ləkəsi ən qısa müddətdə yox edilməlidir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention550285 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation521539 qkg:hasMention
Subject Property