Mention550407

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Përparimi i teknikes është si Sëpata, në duart e kriminelit patologjik. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention550407 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation521651 qkg:hasMention
Subject Property