Mention552128

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Xəyal bilikdən daha vacibdir. Bilik məhduddur, xəyal isə bütün dünyanı əhatə edir, təkamül yaradan tərəqqini stimullaşdırır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention552128 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation523279 qkg:hasMention
Subject Property