Mention553034

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əmrlə gələn qəhrəmanlıqdan, şüursuz şiddətdən, axmaqca vətənpərvərlikdən - bütün bunlardan necə də nifrət edirəm. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention553034 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation524133 qkg:hasMention
Subject Property