Mention555929

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Problem var, həlli yoxdur. Bunu hamı bilir. Gözlənilmədən, problemin həllinin olmadığını bilməyən birisi meydana çıxır və problemi həll edir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention555929 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation526946 qkg:hasMention
Subject Property