Mention557156

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nie ma najmniejszego powodu by przypuszczać, że uda się kiedykolwiek otrzymać jakiekolwiek praktyczne wykorzystanie energii atomowej. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context274734
Property Object

Triples where Mention557156 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation528111 qkg:hasMention
Subject Property