Mention558786

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Məkan və zaman varlığımızın şərtləri yox, düşüncəmizin ölçüsüdür. Saat və təqvimlər vasitəsilə qəbul etdiyimiz zaman yalnız insana və dünyanın təfsirinə aid olan bir ixtiradır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention558786 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation529648 qkg:hasMention
Subject Property