Mention560562

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Möhtəşəm beyinlər daim adi beyinlərin şiddətli müxalifətiylə qarşılanmışlar. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention560562 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation531301 qkg:hasMention
Subject Property