Mention562193

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nie wierzę w nieśmiertelność i uważam moralność za sprawę czysto ludzką, bez konieczności odwoływania się do jakiegokolwiek nadprzyrodzonego autorytetu. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context277171
Property Object

Triples where Mention562193 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation532887 qkg:hasMention
Subject Property