Mention569440

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Çdo gjë duhet të jetë e thjeshtë aq sa është, por jo më e thjeshtë. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention569440 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property