Mention569441

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Gjithçka duhet ta thjeshtësojmë aq sa është e mundur, por jo edhe me shumë. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention569441 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property